Był to nabór koordynowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach priorytetu „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem" (działanie „Aktywizacja zawodowa – PUP"), w którym wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie były wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa łódzkiego.

Wsparciem w projektach zostaną objęte osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w szczególności te znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli kobiety, osoby młode i starsze, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne czy o niskich kwalifikacjach.

Chodzi o takie formy wsparcia jak: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, prace socjalne, staże. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi ponad 257 mln zł. Są to środki przeznaczone na 2023 i 2024 rok.

Podpisywanie umów z beneficjentami na realizację projektów rozpoczęło się na przełomie lipca i sierpnia. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 do naszego województwa trafi 2,74 mld euro. To rekordowe środki. Fundusze Europejskie zostały uruchomione i już za chwilę rozpocznie się ich realne wydawanie.