1. Blokada portów

Blokowany jest ruch na portach 135-139,445 TCP

Blokada portu 25/TCP - cel: ograniczenie rozsyłania tzw. spamu, wirusów itp. z zainfekowanych komputerów klientów.

Do wysyłania wiadomości z klientów poczty e-mail należy stosować port 587/tcp.


2. Blokada szkodliwych domen

W serwerach cache DNS prowadzonych przez TVK WSM zaimplementowano tzw. DNS Blackholing - blokujemy domeny znane jako szkodliwe (phising, ransomware itp.). Źródłem danych jest m.in. CERT.pl.

W przypadku stwierdzenia, że zablokowana została domena nieszkodliwa prosimy o kontakt.

 

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88) od dnia 1 lipca 2017 r. na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ciąży obowiązek blokowania dostępu do niektórych domen internetowych.

Zgodnie z zapisami art. 15f ust. 5 wyżej wskazanej ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:
1)    nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru
2)    nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;
3)    nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.
Rejestr, o którym mowa powyżej, na dzień dzisiejszy prowadzony jest przez Ministra do spraw finansów publicznych na stronie https://rsh-tst.azurewebsites.net/ i jest dostępny publicznie.

Powyższe działania Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wynikają z norm prawa powszechnego i nie mogą być uznane jako ograniczanie świadczonej usługi.


3. Wykrywanie ataków DDoS.

Ataki DDoS (ang. distributed denial of service, rozproszona odmowa usługi) są wykrywane automatycznie. Ponieważ zwykle taki atak może nieść ruch wielu Gb/s, który może uniemożliwić korzystanie z sieci Internetu wszystkim użytkownikom naszej sieci,  w przypadku detekcji takiego ataku na użytkownika sieci TVK zastrzegamy sobie prawo do działań ograniczających skutki takiego ataku w tym do  zablokowania ruchu do atakowanego użytkownika u naszych Partnerów dostarczających nam usługę tranzytu do Internetu (blackholing).