Wydarzenia, wiadomości lokalne

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA [VIDEO]

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej, która po pandemicznej przerwie odbyła się wreszcie w normalnym trybie rozpoczęła się od rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Wieluń. Przedstawił go oczywiście burmistrz Wielunia. Po raporcie miała miejsce dyskusja. Wzięli w niej udział nie tylko radni, ale też mieszkaniec Wielunia Kamil Dudek.

Ponieważ sesja odbywała się bez udziału publiczności zamiar takiego wystąpienia trzeba było zgłosić wcześniej wraz 50 podpisami mieszkańców miasta. Kamil Dudek w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnień znanych również Państwu z naszej anteny. Chodziło zatem o odrzucenie kandydatury prezydenta Niemiec do tytułu honorowego obywatela Wielunia.

Wniosek w sprawie nadania takiego tytułu złożyło ugrupowanie Łączy nas Wieluń wraz z kandydaturą obecnego prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który jak wiemy, otrzymał tytuł honorowego obywatela Wielunia.

Dudek mówił też o ciągnącej się sprawie budowy nowego basenu, niezrealizowanej obietnicy burmistrza Wielunia czyli budowie nowego schroniska dla psów i  bieżącej pracy samorządowców w radzie miasta.

Wywołane do tablicy przez Kamila Dudka osoby rzecz jasna mniej lub bardziej obszernie odniosły się do kwestii zawartych w jego wystąpieniu. W dalszej części sesji była też dyskusja radnych o samym raporcie. Po dyskusji przyszedł czas na głosowanie nad wotum zaufania dla włodarza miasta. Paweł Okrasa dostał wotum, choć bardzo nieznaczną przewaga głosów.

Za udzieleniem wotum było 11 radnych, 4- przeciw, 4- wstrzymało się od głosu, jednego nie oddano w ogóle. Później było jeszcze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za miniony rok. Radni przyjęli sprawozdanie 12 głosami za przy 3 przeciwnych, 4 wstrzymujących się i 1 nie oddanym głosie.

Była też, choć niezbyt długa dyskusja nad absolutorium dla burmistrza za 2020 rok. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej złożyła wniosek o nieudzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Z kolei skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi negatywnie zaopiniował ten wniosek. Głosowano zatem uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Pawłowi Okrasie. Burmistrz otrzymał w końcu absolutorium ponieważ rada nie podjęła większością głosów uchwały w sprawie jego nieudzielenia.